Työyhteisösovittelu


Sovittelu on keskinäisen luottamuksen elvyttämistä

Työyhteisön erimielisyydet ovat inhimillisiä eivätkä sinällään ole huono asia. Joskus erimielisyyksiä ei haluta kohdata, koska ne koetaan häpeällisiksi ja epäonnistumisiksi. Käsittelemättömät ristiriidat kuitenkin jättävät jälkeensä kielteisiä tunteita, kuppikuntia ja tulevat kalliiksi sujumattoman yhteistyön ja laskeneen työmotivaation takia. Pelkästään yksi sairaspoissaolopäivä maksaa työnantajalle keskimäärin 300 €, henkilövaihdoksista tai oikeuskäsittelyistä puhumattakaan. Ratkaisemattomia erimielisyyksiä voivat aiheuttaa mm:

  • Arvo- ja persoonallisuuserot
  • Pelko omasta asemasta 
  • Kyvyttömyys selvittää ongelmat varhaisessa vaiheessa 
  • Sivuutetuksi tai loukatuksi tulemisen tunteet
  • Erot viestintätyyleissä
Työyhteisösovittelu on erittäin kustannustehokas ja yhteisöä voimaannuttava menetelmä hyvän työilmapiirin palauttamiseen. Jopa 90% johtaa osapuolten väliseen sopimukseen. Sovittelussa ei haeta syyllisiä, vaan ratkaisuja. Sovittelu kytkee tarvittaessa työterveyden toimijat ja tukipalvelut työyhteisön ongelmatilanteisiin, mutta ratkaisun avaimet ovat aina konfliktin osapuolilla itsellään. Näin sovittelu prosessina lisää pystyvyysuskoa, auttaa ymmärtämään oman toiminnan näyttäytymisen muiden silmissä ja parhaimmillaan toimii koko yhteisön oppimiskokemuksena. 
 
Räätälöimme jokaisen sovittelutapauksen asiakkaittemme tarpeen mukaan. Kyseenalaistamme lempeästi totuttuja ajatuksia, autamme ymmärtämään toisten osapuolten näkökulmia ja ohjaamme ajatukset kohti sitä hyvää, mikä voisi tulla tulehtuneen ilmapiirin tilalle. Sovitteluprosessi on muokattavissa tapauskohtaisesti, alla olevaa kuvaa noudatellen.  


Työyhteisösovittelun prosessi

Alkukartoitus

Mihin halutaan muutos? Ketä/keitä se koskee? Mitä on tapahtuneen taustalla?

Alkukartoituksen avulla työyhteisösovittelija saa käsityksen työyhteisön ongelmakohdista, niiden taustoista sekä eri osapuolten osallisuudesta. Alkukartoitus saa alkusysäyksen toimeksiantajan yhteydenotosta .

Infotilaisuus

Mitä vuorovaikutuksen parantamisella tavoitellaan? Miten prosessi etenee?

Infotilaisuudessa käydään läpi prosessin tavoitteita ja työtapoja. Infotilaisuudessa ovat mukana kaikki joita työyhteisösovittelu koskee.

Yksilökeskustelut

Miten henkilö on kokenut tapahtuneen? Millaista käytöstä hän toivoo muilta ja mitä on itse valmis muuttamaan?
Yksilökeskusteluissa haastatellaan jokainen työyhteisön jäsen, jotta kaikki osapuolet vapaasti ja luottamuksellisesti voivat tuoda omia näkökantojaan esille työyhteisösovittelijalle.

Ryhmäkeskustelu

Mikä olisi olennaista sovun syntymiseksi? Mitä tarvitsisitte päästäksenne sopuun? Millaista käytöstä toivotte?

Ryhmäkeskustelun tavoitteena on yhdessä saada aikaan yhteiset pelisäännöt siitä miten jatkossa toimitaan, miten käyttäydytään miten toisia kohdellaan.

Sitoumus

Mihin olette valmiita sitoutumaan, jotta vuorovaikutus ja työilmapiiri paranee? Miten varmistatte onnistumisenne?

Yhteisellä sitoumuksella tai sopimuksella sovitaan miten jatkossa toimitaan, miten käyttäydytään ja mitkä ovat yhteiset tavoitteet. Tähän tarvitaan kaikkien osapuolten yhteinen tahtotila.

Seuranta

Miten olette onnistuneet? Mistä voit kiittää itseäsi ja toisia? Sujuuko arki riittävän hyvin vai tarvitsetteko lisätukea?

Sovitun ajan päästä (esim. 3-6 kk) työyhteisösovittelijan kansssa pidetään seurantapalaveri jossa käydään läpi kokemuksia sittä, miten arki on sujunut sovittelun jälkeen.

Ota rohkeasti yhteyttä jos koet että työpaikallasi on tarvetta ulkopuolisen apuun!

Laitetaan yhdessä palaset takaisin paikoilleen!